GS.TS Lê Xuân Hy – CHIỀU KÍCH TÂM LÝ CỦA VĂN HOÁ TÔN GIÁO. NHỮNG RANH GIỚI MỚI CỦA VĂN HOÁ VÀ TÔN GIÁO

Bài viết được in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa và tôn giáo – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại – CECRS và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Missionswissenschaftliches Institut Missio e. V), CHLB Đức đồng tổ chức (25 – 26/10/2013).