Hội nghị đánh giá công tác phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị
Ngày 24/12/2020, ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, đại diện Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các tôn giáo khác báo cáo kết quả tình hình tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trong năm 2020. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay nước ta có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó đại đa số cơ sở tín ngưỡng có người đại diện hoặc Ban quản lý.

Người đại diện, Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng về cơ bản đã thực hiện việc đăng ký hoạt động hàng năm và đăng ký bổ sung các hoạt động phát sinh theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai một số nội dung công tác đối với tín ngưỡng như: rà soát, thống kê các cơ sở tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng, chỉ đạo các sở ngành chức năng triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức các cấp và đại diện Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. Đến nay đã có 20 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong năm 2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiến hành thanh tra tại một số tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hưng Yên…, trong đó có nội dung công tác về tín ngưỡng. Đồng thời Ban cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho các học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trong cả nước đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật cho các đại biểu là người đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và những người chuyên hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu tại các tỉnh phía Bắc.

Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên toàn bộ các hoạt động lễ hội theo định kỳ hằng năm đều bị dừng lại, một số lễ hội được tổ chức mang tính nội bộ với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Ông đề nghị trong năm 2021, hai bên tiếp tục phối hợp nhằm xây dựng, hoàn thiện chính sách, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng cũng như đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và về văn hóa cho công chức, viên chức của hai bên.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức nhấn mạnh về trách nhiệm chủ trì và phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tín ngưỡng thông qua Quy chế phối hợp giữa hai bên đã ký kết. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng; tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng; trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến phạm vi quản lý của hai ngành.

Bà Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các tôn giáo phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Anh Khôi

Nguồn: http://btgcp.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-ban-ton-giao-chinh-phu/hoi-nghi-danh-gia-cong-tac-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tin-nguong-nam-2020-postY4BEW8mk.html