Hội thảo Quốc tế: Các nhà Tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam và Khu vực: Một vài Nghiên cứu So sánh