Khái niệm Tôn giáo từ góc độ Nhân học

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam 

Bài viết này đề cập đến khái niệm tôn giáo từ góc độ Nhân học, nguồn gốc của thuật ngữ “tôn giáo”, ảnh hưởng của nó tới việc xác định, đánh giá các thực hành tôn giáo của Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Thông qua tham khảo các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt, tác giả muốn cung cấp một số thông tin về khái niệm tôn giáo của các nhà nhân học nhằm góp phần mở rộng những quan điểm học thuật về lĩnh vực này mà lâu nay trong các diễn ngôn về tôn giáo của những người làm công tác quản lí văn hoá, tôn giáo, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã và đang tranh luận.

 

Xem tiếp: http://www.vjol.info/index.php/rsr/article/viewArticle/13756