Chương trình Toạ đàm quốc tế Văn hoá và tôn giáo

Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo đương đại kính mời các quý vị tới tham dự toạ đàm khoa học quốc tế Văn hoá và tôn giáo: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. Toạ đàm sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2013 tại Trường ĐHKHXH&NV.

Read more