Toạ đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Tính hiện đại và đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay” do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại tổ chức trong hai ngày 02 và 03/12/2011.

Dự toạ đàm có các nhà khoa học đến từ các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học, học viện trong nước và quốc tế.

Báo cáo đề dẫn toạ đàm với chủ đề “Tôn giáo và tính hiện đại: mấy vấn đề lí luận và thực tiễn” của GS.TS Đỗ Quang Hưng (ĐHKHXH&NV) đã tập trung trao đổi lí thuyết tôn giáo và tính hiện đại, tính hiện đại trong quan hệ với tôn giáo qua rất nhiều trải nghiệm và tranh luận về lí thuyết người ta dần xác định nội dung chủ yếu của nó có thể bao gồm các hệ ý nghĩa: tính hiện đại như là sự thế tục hoá, tính hiện đại dưới góc độ khoa học kĩ thuật, tính hiện đại theo quan điểm nhà nước pháp quyền.

Theo GS.TS Đỗ Quang Hưng tính hiện đại và quan hệ của nó với đời sống tôn giáo thể hiện với 3 chiều kích: làm tan rã hình thức quyền chính trị trên nền tảng tôn giáo; phân li dứt khoát giữa quyền lực nhà nước với giáo hội; thành lập kiểu nhà nước duy lí, dân chủ, pháp quyền. Tính hiện đại và tôn giáo còn dẫn đến hệ luận tiếp theo nhìn từ phía bản thân đời sống tôn giáo đó là: các tôn giáo thích ứng với môi trường nhà nước thế nước thế tục; hiện đại hoá tôn giáo; tái cấu trúc bên trong mỗi tôn giáo; tái cấu hình hệ thống tôn giáo.

(Ảnh: Thành Long/USSH)
(Ảnh: Thành Long/USSH)

Sau phiên toàn thể, toạ đàm chia làm 4 tiểu ban thảo luận những vấn đề về tính hiện đại và đời sống tôn giáo hiện nay ở Việt Nam:

– Tiểu ban 1: “Tính hiện đại và đời sống tôn giáo: những vấn đề chung”

– Tiểu ban 2: “Tính hiện đại và Phật giáo”

– Tiểu ban 3: “Tính hiện đại và Kitô giáo”

– Tiểu ban 4: “Tính hiện đại và các tôn giáo cụ thể khác: Những vấn đề đặt ra”

Tôn giáo là một bộ phận của đời sống xã hội, đã và đang thể hiện vai trò lớn trong đời sống văn hoá, đạo đức và một số lĩnh vực khác của đất nước. Việt Nam là quốc gia hiện có 13 tôn giáo với hơn 20 triệu tín đồ và nhiều tín ngưỡng truyền thống khác đang tồn tại và phát triển. Toạ đàm này góp phần làm rõ thêm những vấn đề của đời sống tôn giáo hiện nay, đặc biệt là ở Việt Nam. Đồng thời toạ đàm góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành tôn giáo học và nhiều chuyên ngành khác của Trường ĐHKHXH&NV.

Cùng đơn vị:

Tôn giáo trong Xã hội Việt Nam hiện nay

Ngày 07/12/2012, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức toạ đàm khoa học quốc tế “Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay”.