CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN ĐÔNG Á

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ. INTERNATIONAL CONFERENCE

 

TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY

NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN ĐÔNG Á

RELIGION AND WESTERN SCIENCE FROM EAST ASIAN APPROACHES

 

Ngày 5-6/12/2018. December 5-6th, 2018

 

Địa điểm: Phòng 304, nhà E, trường Đại học KHXH & NV,

336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – HN

Venue: Room 304, building E, University of Social sciences and Humanities, 336 Nguyen Trai – Thanh Xuan – Hanoi

 

CHƯƠNG TRÌNH. PROGRAM

 

Ngày 5/12

8h-8h30. Đón tiếp đại biểu. Registration

8h30 – 9h15. Phiên khai mạc. Opening Ceremony

-GS. TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học KHXH & NV

Prof. Dr. Pham Quang Minh, Rector, USSH

– GS. TS. Trần Văn Đoàn, Đại học Ki tô giáo Trường Vinh, Đài Loan

Prof. Dr. Tran Van Doan, Chang Jung Christian University

-GS. TS. Tưởng Vi Văn, Đại học Thành Công, Đài Loan

Prof. Dr. Wi-vun Taiffalo Chiung, National Cheng Kung University

-TS. Bùi Thanh Hà, Phó trưởng ban Tôn giáo chính phủ

Dr. Bui Thanh Ha, Vice Chairman, Government Committee for Religious Affairs

 

– Prof. Dr. Lisa L. Stenmark. San Jose State University. Keynote speech

The Limits of Western Models of  “Religion and Science” in Multi-Cultural Contexts

TS. Lisa L. Stenmark. Đại học quốc gia San Jose (Hoa Kỳ). Báo cáo đề dẫn

Những giới hạn của mô hình quan hệ “tôn giáo và khoa học” của phương Tây trong bối cảnh đa văn hóa

 

9h15-10h15. Tiểu ban I. Tôn giáo, ma thuật và khoa học: những vấn đề

lý luận chung

Panel One. Religion, Magic and Science: Theoretical Issues

Phiên I. Chủ trì: GS. TS. Đỗ Quang Hưng – GS. TS. Tưởng Vi Văn

Session One. Chairmen: Prof. Dr. Do Quang Hung – Prof. Dr. Wi-vun Taiffalo Chiung

 

-Prof. Dr. Jesus Deogracias Z. Principe, Anteneo de Manila University, the Philippines

Between the sacred and the profane: The cosmic milieu called Quiapo

  1. TS. Jesus Deogracias Z Principe, Đại học Anteneo de Manila, Philippine

Giữa sự linh thiêng và sự phàm tục: môi trường vũ trụ mà Giáo hội Quiapo mời gọi

-Linh mục Phan Tấn Thành, Học viện Đa Minh, TP Hồ Chí Minh

Tôn giáo và khoa học: vài ghi nhận về lối tiếp cận

Priest Phan Tan Thanh, Centrum Dominicanum Studiorum, Ho Chi Minh city

Religion and Science: Some Approaches

-PGS. TS. Đỗ Thu Hà, Đại học Quốc gia Hà Nội

The Concept on Reincarnation in the Western and Indian Thinking

Assoc. Prof. Do Thu Ha, Vietnam National University

Quan niệm về đầu thai trong tư tưởng phương Tây và Ấn Độ

-TS. Vũ Văn Chung, Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận bàn của Bronislaw Malinowski về ma thuật, tôn giáo và khoa học

Dr. Vu Van Chung, Vietnam National University

Bronislaw Malinowski on Magic, Religion and Science

-TS. Hà Thị Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mối quan hệ giữa triết học và khoa học

Dr. Ha Thi Bac, Vietnam National University

Relations between Philosophy and Science

 

10h15-10h30. Giải lao. Tee break

 

10h30-12h.00. Tiểu ban I (tiếp tục). Panel One. Continued

Phiên 2. Chủ trì: PGS. TS. Lâm Bá Nam – GS. TS. Michal Valčo

Session Two. Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Lam Ba Nam – Prof. Dr. Michal Valčo

 

-Prof. Dr. Michal Valčo, University in Nitra, Slovakia

Religion, Ethics and Western Science: A Case Study on Genetically Modified Organisms

TS. Michal Valčo, Đại học Nitra, CH Slovakia

Tôn giáo, Đạo đức và Khoa học phương Tây: Nghiên cứu trường hợp các sinh vật biến đổi gen

-TS. Nguyễn Hữu Thụ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo, ma thuật và khoa học. Nghiên cứu một số trường hợp chữa bệnh của người Việt

Dr. Nguyen Huu Thu, Vietnam National University

Religion, Magic and Science: some Cases Study of Vietnamese Healing

-Prof. Dr. Prabhu Venkataraman, Chandana Deka, Indian Institute of Technology Guwahati. Prof. Dr. Verma Kumar, J. Nehru university, India

Magic, Miracle and Fideism

TS. Prabhu Venkataraman, Chandana Deka, Viện Công Nghệ, CH Ấn Độ

Verma Kumar, Đại hoc J. Nehru, CH Ấn Độ

Ma thuật, phép thuật và thuyết tín ngưỡng

-Th.S. Nguyễn Thị Bích Ngoan, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các mô thức quan hệ giữa tôn giáo và khoa học

Nguyen Thi Bich Ngoan, Vietnam Academy of Social Sciences

Some Forms of Relation between Religion and Science

-TS. Nguyễn Ánh Hồng Minh, Viện Hàn lâm KHXH VN

Quan niệm của John Stuart Mill về tôn giáo với tư cách một khoa học

Dr. Nguyen Anh Hong Minh, Vietnam Academy of Social Sciences

John Stuart Mill’s Concept on Religion as a Science

-TS. Nguyễn Thị Bích Hằng, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học có tin vào Đấng Tạo hóa không?

Dr. Nguyen Thi Bich Hang, Vietnam National University

Does believe Science really on Creator?

-TS. Nguyễn Văn Trường, Học viện Chính trị Khu vực I

Quan niệm của chủ nghĩa hiện sinh về ý nghĩa cuộc đời và vai trò của Thượng đế: từ K. Jaspers đến M. Heidegger

Dr. Nguyen Van Truong, Political Academy Zone One

Existentialist Concept on Life Meaning and the Role of God: from K. Jaspers to M. Heidegger

 

12h00 – 13h30. Nghỉ ăn trưa. Lunch

 

13h30-15h00. Tiểu ban II. Khoa học phương Tây, Kitô giáo và Phật giáo trong bối cảnh văn hóa Đông Á

Panel Two: Western science, Christianity, Buddhism in the context of East Asian cultures

Phiên 1. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn – GS. TS. Winfried Loeffler

Session One. Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan – Prof. Dr. Winfried Loeffler

 

-Prof. Dr. Winfried Loeffler, Innsbruck University, Austria

Science and Religion: The Galilei Case and what we can learn from it?

TS. Winfried Loeffler, Đại học Innsbruck, CH Áo

Khoa học và tôn giáo: Trường hợp Galilê và chúng ta có thể học được gì từ đó?

-Linh mục Tạ Văn Tịnh, Học viện Đa Minh, TP. Hồ Chí Minh

Tương quan giữa lý trí và đức tin theo nhãn quan Ki tô giáo và một thoáng nhìn về đức tin người Việt

Priest Ta Van Tinh, Centrum Dominicanum Studiorum, Ho Chi Minh city

Relation between Reason and Faith Seen from Christian Viewpoint and Something on Faith of Vietnamese

-TS. Phạm Huy Thông, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội

Tương quan giữa đạo Công giáo và khoa học từ xưa đến nay

Dr. Pham Huy Thong, Committee for Christian Solidarity, Hanoi

Relation between Catholicism and Science: History and at Present

-Dr. Hsueh-Ming Liao, Chang Jung Christian University, Taiwan

Imperium within Βασιλεία: The Markan Jesus as a Healer and Exorcist Threatening the Powers of Imperium

Hsueh Ming Liao, Đại học Ki tô giáo Trường Vinh, Đài Loan

Đế chế trong Vương quốc: Chúa Giêsu với tính cách là người chữa bệnh và sự đe dọa phù thủy đối với quyền lực của Đế chế

-TS. Phạm Hoàng Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo và giải thoát. Nghiên cứu trường hợp người Mông theo đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay

Dr. Pham Hoang Giang, Vietnam National University

Religion and Revelation. Case Study on Hmong Conversion to Protestantism in Vietnam Today

 

15h00-15h15. Nghỉ giải lao. Tee break

 

15h15-17h00. Tiểu ban II (tiếp tục). Panel Two. Continued

Phiên 1. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thuy Vân – GS. TS. Albert M. Lagliva

Session Two. Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thuy Van – Prof. Dr. Albert M. Lagliva

 

-Dr. Albert M. Lagliva, Ateneo de Manila University, the Philippines

Man’s Flourishing Relationship with the Holy

Albert M. Lagliva, Đại học Ateneo de Manila, Philippine

Mối quan hệ thành công của con người với Chúa

-GS. Vũ Hữu Như Ngọc, Đại học Đà Lạt

Tiên đề thứ tự trong sinh học và Phật giáo

Biological Order Axiom and Buddhism

-PGS. TS. Nguyễn Thị Thúy Vân, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đạo Phật và khoa học: một số điểm tương đồng

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Thuy Van, Vietnam National University

Buddhism and Science: Some Similarities

-GS. TS. Nguyễn Vũ Hảo, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan niệm về trực giác: từ khoa học và tôn giáo phương Tây tới tư tưởng triết học truyền thống Việt Nam

Prof. Dr. Nguyen Vu Hao, Vietnam National University

Conception of Intuition: from Western Science and Religion to the Vietnamese Traditional Philosophical Thoughts

-PGS. TS. Đỗ Thị Hòa Hới, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mối quan hệ giữa đạo Phật và khoa học

Assoc. Prof. Dr. Do Thi Hoa Hoi, Vietnam National University

Relation between Buddhism and Science

– Ths. Võ Ngọc Quân, Đại học Quốc gia Hà Nội

Một vài tương quan giữa Phật giáo Đại thừa và khoa học

Vo Ngoc Quan, Vietnam National University

Some Thinking on Relation between Mahayana Buddhism and Science

 

Ngày 6/12. December 6th, 2018

 

8h00 – 10.00. Tiểu ban III. Khoa học phương Tây và các tôn giáo đa thần trong bối cảnh văn hóa Đông Á

Panel Three. Western Science and Polytheistic Religions in the Context of East Asian Culture

Phiên 1. Chủ trì: PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh – GS. TS. Kim Chae Young

Session One. Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Kim Oanh – Prof. Dr. Kim Chae Young

 

-Prof. Dr. Kim Youngsu, Hanshin University, Korea

“Korean Religion, Technology and Healing”

TS. Kim Youngsu, Đại học Hanshin, Hàn Quốc

Tôn giáo Hàn Quốc, công nghệ và chữa bệnh

-Ths. Ngô Đăng Toàn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phong trào Đông học và đạo Cao Đài với khoa học phương Tây trong bối cảnh của chủ nghĩa thực dân: một bước triển khai thuyết thế giới quan của Ninian Smart

Ngo Dang Toan, Vietnam National University

Donghak Movement, Caodaism and Western Science in Context of Colonialism: A Step of Ninian Smart’s World Outlooks Theory

-Prof. Dr. Michael Ner E. Mariano, Anteneo de Manila, the Philippines

Traditional Filippino Cosmology and the Navigation of Contemporary Day-to-day Life

-GS.TS. Michael Ner E. Mariano, Đại học Anteneo de Manila, Philippine

Vũ trụ luận Philippin truyền thống và sự điều chỉnh cuộc sống thường ngày hiện nay

-PGS. TS. Phạm Công Nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sự dung hợp giữa tôn giáo và khoa học trong đời sống xã hội Nhật Bản hiện nay và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Assoc. Prof. Dr. Pham Cong Nhat, Vietnam National University

Combination between Religion and Science in Japanese Social Life and its Lessons for Vietnam

-TS. Lê Thị Vinh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Minh triết phương Đông qua nhãn quan của các nhà khoa học Âu Mỹ trong “Hành trình về phương Đông” của Baird Thomas Spalding

Dr. Le Thi Vinh, Vietnam National University

Oriental Philosophy from the Viewpoint of Western Scientists in Baird Thomas Spalding’s “Journeys in the East”

  

10h00 -10h15. Giải lao. Tee break

 

10h15-12.00. Tiểu ban III. Tiếp tục. Panel Three continued

Phiên 1. Chủ trì: PGS. TS. Chu Văn Tuấn – GS. TS. Trần Văn Đoàn

Session Two. Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Chu Van Tuan – Prof. Dr. Tran Van Doan

 

-Prof. Dr. Pochi Huang, Chengchi University, Taiwan

How to deal with aboriginal culture – Ancient Champa as an example

TS. Pochi Huang, Đại học Chengchi, Đài Loan

Cần ứng xử thế nào với văn hóa bản xứ – trường hợp nước Champa cổ đại

-TS. Phạm Quỳnh, Nhà xuất bản Giáo dục

Sự đan xen giữa khoa học và mê tín trong Đạo giáo

Dr. Pham Quynh, Publishing House of Education

Mixing between science and superstition in Daoism

-TS. Phan Thành Nhâm, Đại học kiến trúc

Quan điểm của Francis Sellers Collins về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo trong tác phẩm “Ngôn ngữ của Chúa”

Dr. Phan Thanh Nham, University of Architecture

Francis Sellers Collins Concept on Relation between Science and Religion in his book “The Language of God”

-TS. Lương Thị Thu Hường, Đại học Giao thông

Sự tương đồng giữa đạo học phương Đông và vật lý hiện đại phương Tây trong “Đạo của vật lý” của Fritjof Capra

Dr. Luong Thi Thu Huong, University of Traffic and Logistics

Similarities between Oriental spirit and Western Modern Physics in Fritjof Capra’s “Spirit of Physics”

 

12h00-13.30. Nghỉ ăn trưa. Lunch

 

13.30 – 15h00. Tiểu ban IV. Tôn giáo và khoa học trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội

Panel Four: Religion and science in different fields of social life

Phiên 1. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn – GS. TS. Kim Young Soo

Session One. Chairmen: Assoc. Prof. Nguyen Thuy Van – Prof. Dr. Kim Young Soo

 

-Prof. Dr. Kim Chae Young, Sogang University, Korea

On the Compatibility of Hanmaum Studies and the Psychology of Religion Movement: A Special Reference to Seon Master Daehaeng and Williams James

TS. Kim Chae Young, Đại học Sogang, Hàn Quốc

Về sự tương hợp giữa những nghiên cứu của Hanmaum và phong trào tâm lý học tôn giáo: Nghiên cứu trường hợp thầy Daehaeng and William James

-PGS. TS. Nguyễn Thanh Huyền, Đại học Quốc gia Hà Nội

Về mối liên hệ giữa hạnh phúc của con người và thần linh trong quan niệm của Epicurus

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Huyen, Vietnam National University

On Relation between Happiness and Deities in Epicurus Conception

-TS. Vũ Thanh Bằng, Viện Hàn lâm KHXH VN

Ảnh hưởng của pháp luật phương Tây đối với định chế tế tự trong gia đình/gia tộc ở Việt Nam thời thuộc Pháp: trường hợp Bộ luật Bắc kỳ 1931

Dr. Vu Thanh Bang, Vietnam Academy of Social Sciences

Influence of Western Laws upon Worshipping Order in Family/Clans in Vietnam in Colonial Time: the Case of Tonkin’s Law of 1931

-TS. Đỗ Thị Hoa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Religion, Science/Technology and Human Right: A Case Study on Contemporary Vietnam

Dr. Do Thi Hoa, Vietnam Academy of Social Sciences

Tôn giáo, khoa học/công nghệ và vấn đề quyền con người: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam hiện nay

– Ths. Trần Minh Hiếu, Đại học Quốc gia Hà Nội

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa dạy học truyền thụ và dạy học kiến tạo qua so sánh tương tự với mối quan hệ giữa Phật giáo và khoa học

Tran Minh Hieu, Vietnam National University

Some Thinking on Relation between Indoctrinated and Constructive Educations throughout Comparative Study on Relation between Buddhism and Science

 

15h00 – 15h15. Giải lao. Tee break

 

15h15-17h00. Tiểu ban IV (tiếp tục). Panel Four. Continued

Phiên 2. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng – GS. TS. Lisa Stenmark

Session Two. Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Hung – Prof. Dr. Lisa Stenmark

-Prof. Pham Viet Hung, Sydney, Australia

Science & Religion: The One is the Complement of the Other

Phạm Việt Hưng, Sydney, Úc

Khoa học và tôn giáo bổ sung cho nhau

-TS. Phạm Văn Chung, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tư tưởng của N.A. Berdyaev về tự do Kitô giáo trong “Triết học của tự do”

Dr. Pham Van Chung, Vietnam National University

Berdyaev’s Conception on Christian Freedom in his work “Philosophy of Freedom”

-TS. Bùi Thị Thủy, Đại học sư phạm Hà Nội

Mối quan hệ giữa tôn giáo và văn học Việt Nam qua nghiên cứu dấu ấn Phật giáo trong các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh

Dr. Bui Thi Thuy, University of Pedagogy, Hanoi

Relation between Religion and Vietnamese Literature through Study on Buddhist Signs in Nguyen Xuan Khanh’s works

TS. Nguyễn Thành Trung, Đại học sư phạm, TP. Hồ Chí Minh

Vài suy nghĩ về ma thuật từ trường hợp tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của Marquez

Dr. Nguyen Thanh Trung, University of Pedagogy, Ho Chi Minh city

Some Thinking on Magic: Case Study on Marquez’s Roman “One Hundred Year Single”

-PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội

Two dilemmas in relation between Religion and Western science in context of Vietnam

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Hung, Vietnam National University

Hai nan đề trong quan hệ Tôn giáo và Khoa học phương Tây trong bối cảnh Việt Nam

 

17.00. Tổng kết. Close ceremony