TS. Nguyễn Hữu Thụ

 TS. Nguyễn Hữu Thụ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương Đại 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:                      Nguyễn Hữu Thụ                   
2. Năm sinh:                 1976                           3. Giới tính:   nam
4. Nơi sinh:                 Hà Nội

5. Nguyên Quán:  Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ: số 11/B3, Ngõ 8, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Mobile. 0983357368

Email: thunh.ussh@hotmail.com

7. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Năm được phong GS/PGS:………………………………….Nơi phong:……………………………………..

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện: Bộ môn Tôn giáo học

Địa chỉ Cơ quan: phòng A 501, Trường ĐH KHXH&NV, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:………………………………………………..Fax:………………………………………………………..

Email:

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Luật Hà Nội Luật học 1998
Đại học Trường Đại học KHXH&NV Triết học 2001
Thạc sĩ Trường Đại học KHXH&NV Triết học 2005
Tiến sĩ Trường Đại học KHXH&NV Triết học 2014

 

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ 01/2002 – 9/2016 Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội Tầng 4, nhà B, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Từ 9/2016 – nay Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội 501, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Từ 2017 – nay Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội 508, nhà A, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 

13.  Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1] Nguyễn Hữu Thụ, Về văn hoá ứng xử của người Việt với tự nhiên trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, 2008, NXB Đại học Quốc gia

[2] Nguyễn Hữu Thụ, Từ mối quan hệ biện chứng giữa tôn giáo và văn hoá, thử nhìn nhận vai trò của tín ngưỡng thờ Mẫu trong mối quan hệ với văn hoá của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng, Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học, Kỷ yếu Hội thảo, NXB Từ điển Bách khoa, 2010, tr. 170-195

[3] Nguyễn Hữu Thụ, Dấu ấn sự giao lưu văn hoá trong quá trình hình thành và phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, NXB Tôn giáo, 2010, tr. 325 – 338

[4] Nguyễn Hữu Thụ, “Thế giới bên kia” trong mối quan hệ với thế giới hiện thực trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, NXB Tôn giáo, 2011, tr. 366 – 376

[5] Nguyễn Hữu Thụ, Về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ – dưới khía cạnh triết học, Văn hóa thờ Nữ thần (Mẫu) ở Việt Nam và Châu Á: bản sắc và giá trị, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, NXB Thế giới, 2013, tr. 581-591

[6] Nguyễn Hữu Thụ, Xu hướng biến đổi của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay, Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, NXB Tôn giáo, 2013, tr. 185-196

[7] Nguyễn Hữu Thụ, Tôn giáo, phương thức phản ánh, phản kháng lại tồn tại xã hội (qua nghiên cứu hình tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh), Tôn giáo trong đời sống công chúng, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, NXB Tôn giáo, 2015, tr. 283-300

[8] Nguyễn Hữu Thụ, Hồ Ngọc Anh, Sự tiếp biến tư tưởng Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam (qua nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du), Nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay, những vấn đề lý luận, Kỷ yếu Hội thảo, NXB Chính trị Quốc gia, 2016, tr. 496-511

[9] Nguyễn Hữu Thụ, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Vai trò của Phật giáo đối với việc hướng nghiệp dạy nghề ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp, Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hoá công tác xã hội, từ thiện, Kỷ yếu Hội thảo, NXB Tôn giáo, 2017, tr. 385-399

[10] Nguyễn Hữu Thụ, Một số tư tưởng đạo đức của đạo Cao Đài, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại, Nxb Tôn giáo, 2018, tr. 252 – 264

[11] Nguyễn Hữu Thụ, Quan niệm của Léopold Michel Cadière về thờ cúng tổ tiên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Các nhà tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam và khu vực: một vài nghiên cứu so sánh, Nxb Tôn giáo, 2018, tr. 304-313

[12] Nguyễn Hữu Thụ, Khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ, Nxb. Tôn giáo, 2020, ISBN 978-604-61-7170-6

[13] Nguyễn Quang Hưng (CB), Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Hữu Thụ, Những nẻo cao mây phủ, Nxb Hội nhà văn, 2021, ISBN 978-604-3-47246-2

[14] Nguyễn Hữu Thụ, Một số vấn đề đạo đức của Giáo hội Các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô (Mặc Môn) trong sách Giáo lý và Giao ước, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Nxb Đại học Quốc gia, 2022, ISBN 978-604-352-028-6, tr. 370

[15] Nguyễn Hữu Thụ, Vai trò của nguồn lực tín ngưỡng trong sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tôn giáo-nguồn lực văn hoá và xã hội: Ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb Tôn giáo, 2022, ISBN 978-604-61-8405-8, tr. 424

14. Các công trình khoa học đã công bố      

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 01

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS:

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc: 07

14.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 9

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 04

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1] Nguyễn Hữu Thụ, 2009, Đôi điều về sự tiếp xúc giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu qua truyền thuyết phật Mẫu Man Nương và Thánh mẫu Liễu Hạnh, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (4), tr. 27-30, ISSN 1859-0403

[2] Nguyễn Hữu Thụ, 2012, Về cơ sở hình thành và phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ – xét dưới góc độ triết học, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (1), tr. 20-32, ISSN 1859-0403

[3] Nguyễn Hữu Thụ, 2013, Vai trò của triết học Mác trong việc nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của tôn giáo, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (7), tr. 3-6, ISSN 1859-0403

[4 Nguyễn Hữu Thụ, 2017, “Sự giải thích về thế giới và con người của người Mông (Qua khảo cứu “Tang ca” (Kruôz cê) của người Mông ở Sapa)”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (1&2), tr. 15-tr. 28, ISSN 1859-0403

[5] Nguyễn Hữu Thụ, Triệu Quang Minh, 2017, Triết lý âm dương trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Tạp chí Văn hoá dân gian, (4), tr. 29-34,

[6] Nguyễn Hữu Thụ, 2019, Sinh hoạt tín ngưỡng và một số khía cạnh kinh tế (qua khảo cứu tín ngưỡng thờ Mẫu vùng đồng bằng Bắc bộ), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (2), tr. 115 – tr. 129, ISSN 1859-0403

[7] Nguyễn Hữu Thụ, Lê Văn Hiếu, Bùi Trung Hiếu, 2021, Mẹ Đồng Quan và nghi lễ thi Đồng Quan trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ phủ của người Việt; Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (12), tr. 104-120, ISSN 1859-0403

[8] Thu Huu Nguyen – Alexey I. Prokopyev – Natalja I. Lapidus – Svetlana A. Savostyanova – Ekaterina G. Sokolova, 2021, Magic in healing practice: a case study in Vietnam and its philosophical assessment, http://www.xlinguae.eu, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X, DOI: 10.18355/XL.2021.14.03.15

15.  Bằng sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:
TT Tên và nội dung văn bằng Số, Ký mã hiệu Nơi cấp Năm cấp
1
16. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:

16.1 Số luợng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở n­ước ngoài:

16.2 Số l­ượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nư­ớc:

16.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT Tên sản phẩm Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng

Công dụng
1      
 

17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

Tên nhiệm vụ/Mã số Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng

nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

Thế giới quan và nhân sinh quan trong tín ngưỡng Mẫu của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ 2005 Đề tài cấp Trường, T.05.08 Chủ trì (đã nghiệm thu)
Bước đầu tìm hiểu khía cạnh triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đống bằng Bắc Bộ – qua khảo cứu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thời thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ mẫu 2010 Đề tài cấp ĐHQG HN, QX.2007-28 Chủ trì (đã nghiệm thu)
Nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đến tín ngưỡng thờ Mẫu qua các điện thờ tư gia trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 2020 Đề tài cấp ĐHQG HN, QG.20.36

 

Chủ trì (chưa nghiệm thu)
17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã số Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng

nhiệm vụ

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu/ không hoàn thành)

Bước đầu tìm hiểu về tín ngưỡng Mẫu “Đạo Mẫu ở Việt Nam” 2004 Đề tài cấp ĐHQG HN, QX.2002.11 Thành viên (đã nghiệm thu)
Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc 2014 – 2016 Đề tài cấp nhà nước

KHCN-TB.13X/13-18

Thư ký khoa học (đã nghiệm thu)